Хүний хүмүүн болох суурь хүмүүжил нь
гэр бүлийн орчинд төлөвших билээ

ГЭР БҮЛИЙН
БОЛОВСРОЛ

Иргэний нийгмийн үнэт зүйлийг тэнцвэртэйгээр
хослуулан эзэмшиж, нийгмийн олон талт
харилцаанд иргэний хувьд тэгш эрхтэйгээр оролцох

ИРГЭНИЙ
БОЛОВСРОЛ

Боловсролыг ёс зүйд үндэслэх нь цаг үеийн хэрэгцээ,
шаардлага хэмээн үзэж байгаа билээ

ЁС СУРТАХУУН
ТӨЛӨВШЛИЙН
БОЛОВСРОЛ

Гоо сайхны болон урлан бүтээх үйл ажиллагааны
олон талт байдлыг задлан шинжилж түүний
дотоод холбоо, мөн чанарыг нээн ойлгох юм

ГОО ЗҮЙ
МЭДРЭМЖИЙН
БОЛОВСРОЛ

Хувь хүн нийгэм, сэтгэл зүй, танин мэдэхүйн бүхий л
харилцаанд өөрийгөө идэвхжүүлэн, амьдралынхаа
туршид нийгмийн хөгжлөөс хоцрохгүй байх юм

АМЬДРАХ
УХААНЫ
БОЛОВСРОЛ

Бидний тухай

Зорилго – Зорилт – Үйл ажиллагааны чиглэл

Байгууллагын зорилго

Хүн амд хэрэгцээтэй боловсролыг сургуулиас гадуур өөрт нь тохиромжтой бололцоотой, хугацаандаа тасралтгүй эзэмших тогтолцоо бүрдүүлэхэд оршино

Байгууллагын зорилт

Насан туршийн боловсролын үнэ цэнэ болон иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тасралтгүй иргэн бүрт сургалтыг хүргэж олон нийтийн тэгш оролцоог хангана

БОДЛОГО ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

“Гэр бүлийн боловсрол”, “Иргэний боловсрол”, “Ёс суртахуун-төлөвшлийн боловсрол”, “Гоо зүй-мэдрэмжийн боловсрол”, “Амьдрах ухааны боловсрол” гэсэн 5-н чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг

Манай хамт олон

Багш, сурган хүмүүжүүлэгч, ажилчид

Баянзүрх Дүүргийн

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн багш, сурган хүмүүжүүлэгч, ажилчид